Verkoop 1-op-1

We verkopen vastgoed via een openbaar selectieproces. Is er maar 1 serieuze kandidaat? Dan maken we soms 1-op-1-afspraken.

Op deze pagina maken we onze plannen voor 1-op-1-verkoop bekend (bekendmakingen). Bent u het niet eens met een plan? U leest dan in de bekendmaking hoe en tot wanneer u dit ons kunt laten weten. 


Bekendmaking plan om een perceel grond aan de Soestwetering in erfpacht uit te geven

Datum bekendmaking: 22 februari 2024
Reageren kan tot en met: 13 maart 2024

Adres:Soestwetering ong., bedrijventerrein De Wetering Zuid te Utrecht (kavel G13b) 
Perceel grond: Gemeente Catharijne, sectie A, nummer 2661 (gedeeltelijk)
Grootte: circa 2.172 m² en een gedeelte van de weg circa 2.214 m²

Korte toelichting

De gemeente Utrecht (gemeente) is van plan om een perceel grond in erfpacht uit te geven aan  Stedin Netbeheer B.V. (Stedin). Stedin zal op de betreffende kavel een nieuw transportstation realiseren.

De gemeente vindt dat alleen Stedin aan de voorwaarden voor een uitgifte van het stuk grond in erfpacht voldoet. Daarvoor hebben we objectieve, redelijke eisen gebruikt, die goed te controleren zijn. De gemeente mag daar ook voor een groot deel zelf over beslissen (beleidsvrijheid). 

Stedin is de enige serieuze kandidaat om de volgende redenen.

 • Stedin aan oplossingen werkt voor de netcongestie en werkt aan het uitbreiden en verzwaren van het elektriciteitsnet.
 • Het plaatsen van een nieuw transformatorstation nodig is voor het uitbreiden en het verzwaren van het elektriciteitsnet. 
 • Realisatie van het transportstation op het bedrijventerrein De Wetering Zuid noodzakelijk is om zekerheid van elektriciteit op termijn te kunnen garanderen. 
 • Stedin de netbeheerder is in Utrecht en als enige partij deze voorziening kan realiseren. 
 • Stedin heeft zelf geen gronden waarop deze ontwikkeling kan plaatsvinden.

Bent u het niet eens met dit plan? Laat ons dit dan weten vóór 13 maart 2024, 23.59 uur. Stuur een e-mail aan vastgoedgunningen@utrecht.nl met de reden(en) waarom u het er niet mee eens bent. Als onderwerp zet u in de e-mail: ”Reactie op uitgifte in erfpacht van een perceel grond aan de Soestwetering op bedrijventerrein De Wetering Zuid”.

Bent u te laat met uw e-mail? Dan mag de gemeente de betreffende perceel grond in erfpacht uitgeven. U kunt in dat geval geen proces meer starten, schadevergoeding eisen of kosten aan ons terugvragen (deze rechten zijn dan verwerkt doordat u te laat bent). 

De gemeente zal uw reactie beoordelen.

Er zijn dan 2 situaties mogelijk.

 1. Wij zijn het met uw reactie eens. Dit betekent dat de gemeente opnieuw zal nadenken over de uitgifte van de grond in erfpacht aan Stedin.
 2. Wij zijn het niet eens met uw reactie. In dat geval kunt u binnen 20 kalenderdagen opnieuw laten weten dat u het niet eens bent met ons plan voor de uitgifte van de grond in erfpacht aan Stedin. Dit doet u door een kort geding te starten tegen de gemeente. 
  Hebben wij binnen die 20 dagen geen dagvaarding gekregen voor een kort geding? Dan mogen wij de grond in erfpacht uitgeven aan Stedin. U kunt in dat geval geen proces meer starten. Ook kunt u geen schadevergoeding eisen of kosten aan ons terugvragen.

Hebt u vragen? Stuur een e-mail naar vastgoedgunningen@utrecht.nl.


Bekendmaking plan om erfdienstbaarheid te vestigen voor railinzetplaats Traminfrastructuur Uithoflijn en Wisselcomplex

Datum bekendmaking: 21 februari 2024
Reageren kan tot en met: 12 maart 2024

Adres: Maarschalkerweerdpad, Utrecht (geen huisnummer)
Stuk grond: Gemeente Utrecht, sectie O, nummers 1566, 1570, 1573 en 1574

Korte toelichting

De gemeente Utrecht is van plan om voor de Traminfrastructuur Uithoflijn en het Wisselcomplex bij het Maarschalkerweerdpad een erfdienstbaarheid te vestigen voor de Provincie Utrecht en ProRail B.V./Railinfratrust B.V.

De gemeente vindt dat alleen de Provincie Utrecht en ProRail B.V./Railinfratrust B.V. aan de voorwaarden voor vestiging van een erfdienstbaarheid voor het komen en gaan naar de railinzetplaats voldoen. Daarvoor hebben we objectieve, redelijke eisen gebruikt, die goed te controleren zijn. De gemeente mag daar ook voor een groot deel zelf over beslissen (beleidsvrijheid).

De Provincie Utrecht is de enige serieuze kandidaat om de volgende redenen:

 • Bij Koninklijk Besluit van 25 november 2013 is de Provincie Utrecht aangewezen als beheerder van de lokale spoorweginfrastructuur. De Traminfrastructuur Uithoflijn is onderdeel van deze spoorweginfrastructuur.
 • Provincie Utrecht is eigenaar van de Traminfrastructuur Uithoflijn. Onderdeel van de Traminfrastructuur Uithoflijn is de railinzetplaats. Om naar de railinzetplaats te komen moet de Provincie Utrecht over een stuk grond van de gemeente Utrecht.
 • Met de erfdienstbaarheid verkrijgt de Provincie Utrecht het recht om te komen van en te gaan naar de railinzetplaats en van en naar het Maarschalkerweerdpad. Dit voor zover het nodig is voor het onderhoud aan de Uithoflijn.

ProRail B.V./Railinfratrust B.V. is de enige serieuze kandidaat om de volgende redenen:

 • ProRail B.V./Railinfratrust B.V. is beheerder van de spoorlijn Utrecht – Den Bosch. Voor het uitvoeren van het onderhoud aan deze spoorlijn moet ProRail B.V./Railinfratrust B.V. van en naar het Wisselcomplex en het van en naar het Maarschalkerweerpad kunnen komen.
 • Met de erfdienstbaarheid verkrijgt ProRail B.V./Railinfratrust B.V. het recht om te komen van en te gaan naar het Wisselcomplex en van en naar het Maarschalkerweerdpad. Dit voor zover het nodig is voor het onderhoud aan het spoor.

Bent u het niet eens dit plan? Laat ons dit dan weten voor 12 maart 2024, 23:59 uur. Stuur een e-mail aan vastgoedgunningen@utrecht.nl met de reden(en) waarom u het er niet mee eens bent. Als onderwerp zet u in de e-mail: 'Reactie op plan erfdienstbaarheid vestigen railinzetplaatst Traminfrastructuur Uithoflijn en Wisselcomplex'.

Bent u te laat met uw e-mail? Dan mag de gemeente de erfdienstbaarheid vestigen. U kunt in dat geval geen proces meer starten, schadevergoeding eisen of kosten aan ons vragen (deze rechten zijn dan verwerkt doordat u te laat bent).

De gemeente beoordeelt uw reactie. Er zijn dan 2 situaties mogelijk.

 1. Wij zijn het met uw reactie eens. Dit betekent dat de gemeente opnieuw zal nadenken over het vestigen van een erfdienstbaarheid voor railinzetplaats Traminfrastructuur Uithoflijn en Wisselcomplex voor de Provincie Utrecht en ProRail B.V./Railinfratrust B.V..
 2. Wij zijn het niet eens met uw reactie. In dat geval kunt u binnen 20 kalenderdagen opnieuw laten weten dat u het niet eens bent met ons plan voor het vestigen van een erfdienstbaarheid voor railinzetplaats Traminfrastructuur Uithoflijn en Wisselcomplex voor de Provincie Utrecht en ProRail B.V./Railinfratrust B.V.. Dit doet u door een kort geding te starten tegen de gemeente.
  Hebben wij binnen die 20 dagen geen dagvaarding gekregen voor een kort geding? Dan mogen wij erfdienstbaarheid vestigen voor railinzetplaats Traminfrastructuur Uithoflijn en Wisselcomplex voor de Provincie Utrecht en ProRail B.V./Railinfratrust B.V.. U kunt in dat geval geen proces meer starten. Ook kunt u geen schadevergoeding eisen of kosten aan ons vragen.

Hebt u vragen? Stuur een e-mail naar vastgoedgunningen@utrecht.nl.


Bekendmaking plan om grond Filipijnen 153 aan erfpachter te verkopen

Datum bekendmaking: 21 februari 2024
Reageren kan tot en met: 12 maart 2024

Erfpachters kunnen onder bepaalde voorwaarden de grond met eeuwigdurend erfpacht van de gemeente kopen. De grond in eigendom van de gemeente heet ‘bloot-eigendom’. Door het eigendom van het perceel te kopen eindigt het erfpachtrecht en wordt de erfpachter volledig eigenaar van de grond. De enige die hiervoor in aanmerking komt is de huidige erfpachter.

We zijn van plan het stuk grond op Filipijnen 153 te verkopen.

Niet eens met dit plan?

Bent u het niet eens met dit plan? Laat ons dit dan weten binnen 20 dagen na de datum van de bekendmaking. Stuur een e-mail aan vastgoedgunningen@utrecht.nl met de reden(en) waarom u het er niet mee eens bent. Als onderwerp zet u in de e-mail: 'Reactie op verkoop aan erfpachter'.

Bent u te laat met uw e-mail? Dan mogen we de grond verkopen. U kunt in dat geval geen proces meer starten, schadevergoeding eisen of kosten aan ons vragen.


Bekendmaking plan om een terrein aan de Middenwetering in erfpacht uit te geven

Datum bekendmaking: 16 februari 2024
Reageren kan tot en met: 7 maart 2024

Adres: Middenwetering, Utrecht (geen huisnummer)
Stuk grond: Gemeente Catharijne, sectie A, nummer 2650 (gedeeltelijk)
Periode van erfpacht: 15 jaar

Korte toelichting

De gemeente Utrecht (de gemeente) is van plan om dit stuk grond in erfpacht uit te geven aan Stichting Cazas Wonen. Stichting Cazas Wonen zal dit alleen gebruiken als locatie voor 162 tijdelijke sociale huurwoningen en bijbehorende voorzieningen.

De gemeente vindt dat alleen Stichting Cazas Wonen aan de voorwaarden voor een uitgifte van dit stuk grond in erfpacht voldoet. Daarvoor hebben we objectieve, redelijke eisen gebruikt, die goed te controleren zijn. De gemeente mag daar ook voor een groot deel zelf over beslissen (beleidsvrijheid).

Stichting Cazas Wonen is de enige serieuze kandidaat om de volgende redenen:

 • De gemeente wil samen met onder meer het Rijk, provincie en corporaties de brede woningschaarste in Utrecht tegengaan en een intensivering en versnelling wil op de realisatie van tijdelijke woningen (flexwoningen) voor o.a. bijzondere doelgroepen.
 • De Woonvisie 2019 en de Stedelijke Prestatieafspraken leggen het primaat voor het grootste deel van het bouwprogramma bij de Utrechtse woningcorporaties.
 • De gemeente heeft voor de selectie van partijen bij gronduitgifte in het algemeen in 2021 een selectieleidraad vastgesteld (Utrechts Selectiebeleid bij gronduitgifte ten behoeve van vastgoed- en gebiedsontwikkelingen). Hierin is vastgelegd dat voor locaties waar 100% sociale woningbouw wordt voorzien, de grond wordt uitgegeven aan een STUW corporatie (Utrechtse corporaties). Aangezien op het terrein voor 100% tijdelijke sociale woningbouw wordt voorzien, de gemeente het terrein aan een STUW corporatie wenst te verhuren gezien de expertise van STUW corporaties ten aanzien van (tijdelijke) sociale woningbouw o.a. voor bijzondere en kwetsbare doelgroepen.
 • De gemeente Utrecht heeft samen met de zorgpartijen en de koepelorganisatie Stichting Utrechtse Woningcorporaties (STUW) een Taskforce versneld toevoegen tijdelijke woonruimte opgericht om op korte termijn 2500 tijdelijke woningen te bouwen op verschillende locaties.
 • Stichting Cazas Wonen is door de STUW aangewezen als partner om op deze locatie tijdelijke woningen te realiseren en geen andere STUW partij deze locatie - met het doel om tijdelijke woningen te realiseren - wenst te huren.
 • Op grond van artikel 42 van de Woningwet is Stichting Cazas Wonen voorts gehouden om bij te dragen aan de Woonvisie en het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente waarin zij actief is. Verhuur van grond aan Stichting Cazas Wonen is onderdeel van de uitvoering van dit beleid.

Bent u het niet eens dit plan? Laat ons dit dan weten vóór 7 maart 2024, 23:59 uur. Stuur een e-mail aan vastgoedgunningen@utrecht.nl met de reden(en) waarom u het er niet mee eens bent. Als onderwerp zet u in de e-mail: ”Reactie op plan uitgifte in erfpacht ‘terrein aan de Middenwetering”.

Bent u te laat met uw e-mail? Dan mag de gemeente het stuk grond in erfpacht uitgeven. U kunt in dat geval geen proces meer starten, schadevergoeding eisen of kosten aan ons vragen (deze rechten zijn dan verwerkt doordat u te laat bent).

De gemeente zal uw reactie beoordelen. Er zijn dan 2 situaties mogelijk.

 1. Wij zijn het met uw reactie eens. Dit betekent dat de gemeente opnieuw zal nadenken over de uitgifte van het stuk grond in erfpacht aan Stichting Cazas Wonen.
 2. Wij zijn het niet eens met uw reactie. In dat geval kunt u binnen 20 kalenderdagen opnieuw laten weten dat u het niet eens bent met ons plan voor de uitgifte van het stuk grond in erfpacht aan Stichting Cazas Wonen. Dit doet u door een kort geding te starten tegen de gemeente.
  Hebben wij binnen die 20 dagen geen dagvaarding gekregen voor een kort geding? Dan mogen wij het stuk grond in erfpacht uitgeven aan Stichting Cazas Wonen. U kunt in dat geval geen proces meer starten. Ook kunt u geen schadevergoeding eisen of kosten aan ons vragen.

Hebt u vragen? Stuur een e-mail naar vastgoedgunningen@utrecht.nl.


Bekendmaking plan om grond Saffraanweg 17 aan erfpachter te verkopen

Datum bekendmaking: 15 februari 2024
Reageren kan tot en met: 6 maart 2024

Erfpachters kunnen onder bepaalde voorwaarden de grond met eeuwigdurend erfpacht van de gemeente kopen. De grond in eigendom van de gemeente heet ‘bloot-eigendom’. Door het eigendom van het perceel te kopen eindigt het erfpachtrecht en wordt de erfpachter volledig eigenaar van de grond. De enige die hiervoor in aanmerking komt is de huidige erfpachter.

We zijn van plan het stuk grond op Saffraanweg 17 te verkopen.

Niet eens met dit plan?

Bent u het niet eens met dit plan? Laat ons dit dan weten binnen 20 dagen na de datum van de bekendmaking. Stuur een e-mail aan vastgoedgunningen@utrecht.nl met de reden(en) waarom u het er niet mee eens bent. Als onderwerp zet u in de e-mail: 'Reactie op verkoop aan erfpachter'.

Bent u te laat met uw e-mail? Dan mogen we de grond verkopen. U kunt in dat geval geen proces meer starten, schadevergoeding eisen of kosten aan ons vragen.


Bekendmaking plan om grond Filipijnen 13 aan erfpachter te verkopen

Datum bekendmaking: 14 februari 2024
Reageren kan tot en met: 5 maart 2024

Erfpachters kunnen onder bepaalde voorwaarden de grond met eeuwigdurend erfpacht van de gemeente kopen. De grond in eigendom van de gemeente heet ‘bloot-eigendom’. Door het eigendom van het perceel te kopen eindigt het erfpachtrecht en wordt de erfpachter volledig eigenaar van de grond. De enige die hiervoor in aanmerking komt is de huidige erfpachter.

We zijn van plan het stuk grond op Filipijnen 13 te verkopen.

Niet eens met dit plan?

Bent u het niet eens met dit plan? Laat ons dit dan weten binnen 20 dagen na de datum van de bekendmaking. Stuur een e-mail aan vastgoedgunningen@utrecht.nl met de reden(en) waarom u het er niet mee eens bent. Als onderwerp zet u in de e-mail: 'Reactie op verkoop aan erfpachter'.

Bent u te laat met uw e-mail? Dan mogen we de grond verkopen. U kunt in dat geval geen proces meer starten, schadevergoeding eisen of kosten aan ons vragen.


Hulp en contact Vastgoedgunningen

Telefoon

14 030

E-mail

vastgoedgunningen@utrecht.nl