Verkoop 1-op-1

We verkopen vastgoed via een openbaar selectieproces. Maar soms gebeurt dit ook via 1-op-1-afspraken, omdat er maar 1 serieuze kandidaat is. Hieronder leest u onze plannen voor 1-op-1 verkoop en de redenen. Bent u het niet eens met een plan om iets 1-op-1 te verkopen? U leest dan in het voornemen hoe en tot wanneer u ons dit kunt laten weten.


Bekendmaking plan om 3 strookjes grond nabij Peetersdreef 1-95 en Elbedreef 1-191 in erfpacht te geven

Datum bekendmaking: 14-09-2023
Reageren kan tot en met: 04-10-2023

Adres: Peetersdreef 1-95 en Elbedreef 1-191 te Utrecht
Stuk grond: 3 kleine stroken grond, gemeente Utrecht, sectie H, nummer 920 (gedeeltelijk) 
Grootte: 3 m²

Korte toelichting

De gemeente Utrecht is van plan om deze strookjes grond in erfpacht te geven aan Stichting Woonin ten behoeve van het plaatsen van kopgevelisolatie.

De gemeente vindt dat alleen Stichting Woonin aan de voorwaarden voor erfpacht voldoet. Daarvoor hebben we objectieve, redelijke eisen gebruikt, die goed te controleren zijn. De gemeente mag daar ook voor een groot deel zelf over beslissen (beleidsvrijheid). 

Stichting Woonin is de enige serieuze kandidaat om de volgende redenen:

 • Stichting Woonin gaat een renovatieplan uitvoeren aan de flatgebouwen aan de Peetersdreef 1-95 en de Elbedreef 1-191 te Utrecht. 
 • Stichting Woonin is erfpachter van het perceel grond waarop de flatgebouwen aan de Peetersdreef 1-95 en de Elbedreef 1-191 te Utrecht staan.
 • Het renovatieplan omvat de isolatie van de kopgevels en draagt daarmee bij aan een upgrade van het flatgebouw.
 • Zonder de uitgifte van de percelen kan het renovatieplan niet worden uitgevoerd. 
 • Het perceel dat de Gemeente in erfpacht wil uitgeven sluit aan op het perceel dat Stichting Woonin al in erfpacht heeft en er grenzen geen andere eigenaren/erfpachters aan het uit te geven perceel.

Bent u het niet eens met dit plan? Laat ons dit dan weten vóór 4 oktober 2023, 23:59 uur. Stuur een e-mail aan vastgoedgunningen@utrecht.nl met de reden(en) waarom u het er niet mee eens bent. Als onderwerp zet u in de e-mail: 'Reactie op plan erfpacht Peetersdreef 1-95 en Elbedreef 1-191'.

Bent u te laat met uw e-mail? Dan mag de gemeente de stukjes grond in erfpacht geven. U kunt in dat geval geen proces meer starten, schadevergoeding eisen of kosten aan ons terugvragen.
 

De gemeente beoordeelt uw reactie. Er zijn dan 2 situaties mogelijk.

 1. Wij zijn het met uw reactie eens. Dit betekent dat de gemeente opnieuw zal nadenken over het in erfpacht geven aan Stichting Woonin.
 2. Wij zijn het niet eens met uw reactie. In dat geval kunt u binnen 20 kalenderdagen opnieuw laten weten dat u het niet eens bent met ons plan voor in erfpacht geven aan Stichting Woonin. Dit doet u door een kort geding te starten tegen de gemeente. Hebben wij binnen die 20 dagen geen dagvaarding gekregen voor een kort geding? Dan mogen wij de strookjes grond in erfpacht geven aan Stichting Woonin. U kunt in dat geval geen proces meer starten. Ook kunt u geen schadevergoeding eisen of kosten aan ons vragen. 

Hebt u vragen? Stuur een e-mail naar vastgoedgunningen@utrecht.nl.


Bekendmaking om voor bouwveld E in Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht een ontwikkelingsovereenkomst aan te gaan en vervolgens het bouwveld uit te geven in erfpacht

Datum bekendmaking: 13-09-2023
Reageren kan tot en met: 03-10-2023

Adres: Bouwveld E in deelplan Terwijde in de wijk Leidsche Rijn te Utrecht
Stuk grond: Gemeente Catharijne sectie A, nummer 2430 (gedeeltelijk)
Grootte: circa 6.588 m²

Korte toelichting

De gemeente Utrecht is van plan om het bouwveld E in Terwijde in erfpacht uit te geven aan Stichting Bo-Ex ‘91 gevestigd te Utrecht èn aan Stichting Habion gevestigd te Utrecht voor de ontwikkeling en realisatie van een gecombineerd programma van circa 168 sociale huurwoningen. Het aandeel van Bo-Ex in dit gecombineerde programma behelst 86 sociale huurwoningen en het aandeel van Habion 82 sociale huurwoningen voor ouderen.

De gemeente Utrecht is voornemens om eerst met de betreffende partijen een Ontwikkelingsovereenkomst te sluiten om de afspraken nader vast te leggen teneinde enerzijds te komen tot een tijdige uitgifte van het bouwveld en anderzijds tot een meer concrete invulling van de wederzijdse taken en verantwoordelijkheden. 
Uiteindelijk zal dit resulteren in de uitgifte van het bouwveld middels het sluiten van een overeenkomst tot uitgifte in erfpacht.

De gemeente vindt dat alleen Stichting Bo-Ex ’91 en Stichting Habion aan de voorwaarden voor de voorgenomen Ontwikkelovereenkomst en de daaruit vloeiende uitgifte in erfpacht voldoen en derhalve dan nu ook de geëigende partijen zijn om de Ontwikkelingsovereenkomst mee aan te gaan. Daarvoor hebben we objectieve, redelijke eisen gebruikt, die goed te controleren zijn. De gemeente mag daar ook voor een groot deel zelf over beslissen (beleidsvrijheid). 

Stichting Bo-Ex ’91 en Stichting Habion zijn de enige serieuze kandidaten om de volgende redenen:

 • De Gemeente en STUW (Stichting Utrechtse Woningcorporaties) hebben afgesproken dat zij zich zullen inspannen om de komst van nieuwe sociale huurwoningen in Utrecht mogelijk te maken. Gemeente hiervoor aan STUW heeft gevraagd om een voorstel te doen voor het realiseren van sociale huurwoningen, deels voor de doelgroep ouderen voor het bouwveld E in deelplan Terwijde in de wijk Leidsche Rijn. Stichting Bo-Ex ’91 en Stichting Habion zijn partijen die deel uitmaken van de STUW.
 • De Gemeente en STUW prestatieafspraken hebben gemaakt voor de periode 2022-2026 over o.a. de realisatie van nieuwe sociale huurwoningen in Utrecht en daarom de deelnemende corporaties in de STUW de geëigende partijen zijn om deze sociale huurwoningen te realiseren. De corporaties binnen de STUW met elkaar hebben afgesproken dat voor het bouwveld E in Terwijde Stichting Bo-Ex ’91 èn Stichting Habion de aangewezen corporaties zijn om dit bouwveld te realiseren.

Bent u het niet eens het plan? Laat ons dit dan weten vóór 3 oktober 2023, 23:59 uur. U doet dat door een kort geding tegen de gemeente te starten. Hebben wij binnen 20 dagen geen dagvaarding gekregen voor een kort geding? Dan mogen wij het bouwveld in erfpacht uitgeven aan Stichting Bo-Ex ’91 en Stichting Habion. U kunt in dat geval geen proces meer starten. Ook kunt u geen schadevergoeding eisen of kosten aan ons terugvragen.

Hebt u vragen? Stuur een e-mail naar vastgoedgunningen@utrecht.nl.


Bekendmaking plan om grond aan erfpachters te verkopen

Datum bekendmaking: 13-09-2023
Reageren kan tot en met: 03-10-2023

Erfpachters kunnen onder bepaalde voorwaarden de grond met eeuwigdurend erfpacht van de gemeente kopen. De grond in eigendom van de gemeente heet ‘bloot-eigendom’. Door het eigendom van het perceel te kopen eindigt het erfpachtrecht en wordt de erfpachter volledig eigenaar van de grond. De enige die hiervoor in aanmerking komt is de huidige erfpachter.

We zijn van plan de volgende stukken grond te verkopen:

 • Riouwstraat 72
 • Pieter Bothstraat 8

Niet eens met dit plan?

Bent u het niet eens met dit plan? Laat ons dit dan weten binnen 20 dagen na de datum van de bekendmaking. Stuur een e-mail aan vastgoedgunningen@utrecht.nl met de reden(en) waarom u het er niet mee eens bent. Als onderwerp zet u in de e-mail: 'Reactie op verkoop aan erfpachter'.

Bent u te laat met uw e-mail? Dan mogen we de grond verkopen. U kunt in dat geval geen proces meer starten, schadevergoeding eisen of kosten aan ons vragen.


Bekendmaking plan om een stuk grond nabij Isotopenweg 29 in erfpacht te geven

Datum bekendmaking: 11-09-2023
Reageren kan tot en met: 01-10-2023

Adres: nabij Isotopenweg 29 in Utrecht
Stuk grond: gemeente Catharijne, gedeelte E, nummer 732 gedeeltelijk
Grootte: circa 1.650 m²

Korte toelichting

De gemeente Utrecht is van plan om dit stuk grond nabij Isotopenweg 29 in erfpacht te geven aan Theo Pouw B.V.

De gemeente vindt dat alleen Theo Pouw B.V. aan de voorwaarden voor erfpacht voldoet. Daarvoor hebben we objectieve, redelijke eisen gebruikt, die goed te controleren zijn. De gemeente mag daar ook voor een groot deel zelf over beslissen (beleidsvrijheid).

Theo Pouw B.V. is de enige serieuze kandidaat omdat:

 • door de uitgifte Theo Pouw B.V. een betere ontsluiting verkrijgt, door middel van realisatie van een toegangsweg  tot het reeds bij hen in erfpacht zijnde  achtergelegen perceel  (kadastraal bekend gemeente Catharijne, gedeelte  E, nummer 984) waar de asfaltcentrale is gelegen.  
 • Met de uitgifte van de strook grond aan Theo Pouw uitvoering wordt gegeven aan het besluit van de gemeenteraad genomen op 29 juni 2017 inzake het realiseren van een geluidwerende voorziening rond het motorcrossterrein.
 • Het perceel geen zelfstandig te ontwikkelen perceel is.

Bent u het niet eens met dit plan? Laat ons dit dan weten vóór 01-10-2023, 23.59 uur. Stuur een e-mail aan vastgoedgunningen@utrecht.nl met de reden(en) waarom u het er niet mee eens bent. Als onderwerp zet u in de e-mail: ”Reactie op plan erfpacht nabij Isotopenweg 29”.

Bent u te laat met uw e-mail? Dan mag de gemeente het stuk grond in erfpacht geven. U kunt in dat geval geen proces meer starten, schadevergoeding eisen of kosten aan ons vragen (deze rechten zijn dan verwerkt doordat u te laat bent). 

 

De gemeente zal uw reactie beoordelen. Er zijn dan 2 situaties mogelijk.

 1. Wij zijn het met uw reactie eens. Dit betekent dat de gemeente opnieuw zal nadenken over het in erfpacht geven aan Theo Pouw B.V.
 2. Wij zijn het niet eens met uw reactie. In dat geval kunt u binnen 20 kalenderdagen opnieuw laten weten dat u het niet eens bent met ons plan voor in erfpacht geven aan Theo Pouw B.V. Dit doet u door een kort geding te starten tegen de gemeente.
  Hebben wij binnen die 20 dagen geen dagvaarding gekregen voor een kort geding? Dan mogen wij het stuk grond in erfpacht geven aan Theo Pouw B.V. U kunt in dat geval geen proces meer starten. Ook kunt u geen schadevergoeding eisen of kosten aan ons vragen.

Hebt u vragen? Stuur een e-mail naar vastgoedgunningen@utrecht.nl.


Bekendmaking plan om stuk grond nabij ’t Zand 4a in Utrecht te verkopen

Datum bekendmaking: 07-09-2023
Reageren kan tot en met: 27-09-2023

Adres: ’t Zand 4a in Utrecht
Stuk grond: gemeente Utrecht, sectie V, nummer 6508 gedeeltelijk
Grootte: circa 51 m²

Korte toelichting

De gemeente Utrecht is van plan om dit stuk grond te verkopen aan de eigenaar van ’t Zand 4a in Utrecht.

De gemeente vindt dat alleen de eigenaar van ’t Zand 4a aan de voorwaarden voor verkoop voldoet. Daarvoor hebben we objectieve, redelijke eisen gebruikt, die goed te controleren zijn. De gemeente mag daar ook voor een groot deel zelf over beslissen (beleidsvrijheid).

De eigenaar van ’t Zand 4a is de enige serieuze kandidaat om de volgende redenen:

 • bij de verkoop zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de bestaande, heldere perceelgrenzen van het hoofdperceel.
 • alleen bewoners die direct aan het te verkopen stuk grond wonen, komen in aanmerking voor verkoop van de grond.
 • het te verkopen stuk grond ligt naast het perceel dat in eigendom is van de eigenaar van ’t Zand 4a.

Bent u het niet eens met de verkoop die wij van plan zijn? Laat ons dit dan weten vóór 27 september 2023, 23:59 uur. Stuur een e-mail aan vastgoedgunningen@utrecht.nl met de reden(en) waarom u het er niet mee eens bent. Als onderwerp zet u in de e-mail: ”Reactie op plan verkoop stuk grond nabij ’t Zand 4a in Utrecht”.

Bent u te laat met uw e-mail? Dan mag de gemeente het stuk grond verkopen. U kunt in dat geval geen proces meer starten, schadevergoeding eisen of kosten aan ons terugvragen (deze rechten zijn dan verwerkt doordat u te laat bent).

De gemeente zal uw reactie beoordelen. Er zijn dan 2 situaties mogelijk.

 1. Wij zijn het met uw reactie eens. Dit betekent dat de gemeente opnieuw zal nadenken over de verkoop aan de eigenaar van ’t Zand 4a in Utrecht.
 2. Wij zijn het niet eens met uw reactie. In dat geval kunt u binnen 20 kalenderdagen opnieuw laten weten dat u het niet eens bent met ons plan voor verkoop aan de eigenaar van

’t Zand 4a in Utrecht. Dit doet u door een kort geding te starten tegen de gemeente.
Hebben wij binnen die 20 dagen geen dagvaarding gekregen voor een kort geding? Dan mogen wij het stuk grond verkopen aan de eigenaar van ’t Zand 4a in Utrecht. U kunt in dat geval geen proces meer starten. Ook kunt u geen schadevergoeding eisen of kosten aan ons vragen.
 

Hebt u vragen? Stuur een e-mail naar vastgoedgunningen@utrecht.nl.


Hulp en contact Vastgoedgunningen

Telefoon

14 030

E-mail

vastgoedgunningen@utrecht.nl